ABC Prenosa tehnologij

Izgleda spletna stran čudno?
Ste vedeli, da uporabljate staro verzijo brskljalnika IE (Internet Explorer), ki pa žal vsebuje ogromno varnostnih lukenj.
Prosimo, da ga posodobite na najnovejšo različico in nas nato ponovno obiščete.
Kot alternativo vam lahko predlagamo tudi kaj drugega npr. Mozilla Firefox ali Google Chrome. Se vidimo.

FORT_logo
ABC Prenosa tehnologij so strokovna usposabljanja, ki jih v želji po dvigu usposobljenosti strokovnjakov za prenos tehnologij in vodij gospodarskih združenj, upoštevajoč analizo njihovih potreb, organizirata TehnoCenter UM in ŠGZ v okviru projekta FORT z namenom krepitve dejavnosti prenosa tehnologij.
Usposabljanje bo zaradi potrebe po zagotavljanju kvalitetnega podajanja praktičnih vsebin organizirano za manjše število udeležencev v sklopu štirih vsebinskih modulov.

ABC of Technology Transfer is a professional training, organized by TechnoCenter UM and CCIŠ within the project FORT in order to strengthen technology transfer activities by increasing the competences of technology transfer and cluster managers, taking into account the analysis of their needs.
To ensure the quality of the content the training composed of four modules will be organized for a small number of participants.
ABCprenosatehnologij_noga

KOMERCIALIZACIJA, MARKETING IN POGAJANJA

- Uvod v komercializacijo in trženje
- Delavnica o trženju
- Teorija in praksa pogajanj

COMMERCIAL ACTIVITIES, MARKETING AND NEGOTIATING

- Introduction to commercial activities and marketing
- Practical marketing issues exercises
- Theory and practice of negotiations


Datumi/dates: 03/10/2012, 04/10/2012, 05/10/2012
Lokacija/location: Rektorat Univerze v Mariboru/Rectorate building of the University of Maribor

UPRAVLJANJE PRENOSA TEHNOLOGIJ IN RAZVOJ NOVIH PODJETIJ

- Uvod v upravljanje prenosa tehnologij
- Razvoj novih podjetij in mednarodno poslovanje

TECHNOLOGY TRANSFER MANAGEMENT AND NEW BUSINESS DEVELOPMENT

- Introduction to technology transfer management
- New business development and international businessDatumi/dates: 10/10/2012, 11/10/2012, 12/10/2012
Lokacija/location: Hotel City Maribor
Razumevanje pravic intelektualne lastnine in licenciranje MODUL 1 Understanding IPR and Licensing

Sreda 12/09/2012 Wednesday

Registracija 08.30 - 09.00 Registration
Otvoritvena slovestnost 09.00 - 09.10 Opening ceremony
Uvod v pravice intelektualne lastnine in prenos tehnologij 09.10 - 18.30 Introduction to IP Rights and Technology Transfer
Vrste pravic intelektualne lastnine in aktivnosti prenosa tehnologij (osnovni vidiki)
Mag. Helena Valas, Inveniam, Helena Valas s.p., svetovanje pri prenosu tehnologij
09.10 - 10.00 Kinds of IP Rights and Technology Transfer Activities (basic considerations)
Mag. Helena Valas, Inveniam, Technology Transfer Consulting
Pregled pravnih vprašanj o pogodbenem raziskovanju, zaščiti in izkoriščanju rezultatov raziskav, ustanavljanju spin-off podjetij ter licenciranju (primeri in vzorci nacionalnih predpisov)
Mag. Helena Valas, Inveniam, Helena Valas s.p., svetovanje pri prenosu tehnologij
10.00 – 11.15 Overview of Legal Issues Related to Contract Research, Protection and Exploitation of Research Results, Spin-off Creation and Licensing (examples and models of national regulations)
Mag. Helena Valas, Inveniam, Technology Transfer Consulting
Odmor za kavo 11.15 - 11.30 Coffee break
Kako vzpostaviti politiko prenosa tehnologij znotraj (zasebne ali javne) organizacije in oblikovati strategijo ravnanja z intelektualno lastnino v skladu z razpoložljivimi sredstvi (primeri in vzorci politik na področju intelektualne lastnine v regiji)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
11.30 – 13.15 How to Establish a Technology Transfer Policy within an Organisation (Public or Private) and Design an IP-strategy within a Given Budget (examples and models of IP policies in the region)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kosilo 13.15 - 14.00 Lunch break
Sporazumi in pogodbe o prenosu tehnologij (licenčna pogodba, pogodba o sodelovanju na področju R&R, sporazum o pogodbenem raziskovanju, sporazum o nerazkrivanju podatkov, sporazum o prenosu materiala, opcije, sporazumi o vrednotenju, EU konzorcijski sporazumi itd.)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
14.00 – 15.45 Technology Transfer Agreements and Contracts (license, R&D collaboration and contract research agreements, NDA, MTA, options, evaluation agreements, EU consortia agreements, etc.)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Znamke in modeli (nacionalni in mednarodni postopki registracije, baze podatkov, itd.)
Prof. Mark Bosshard, svetovalec za področje prava intelektualne lastnine, profesor na Univerzi v Milanu in predavatelj na magistrskem programu za intelektualno lastnino na Turinski šoli za razvoj, Italija
15.45 – 17.45 Trademarks and Designs (procedures for national and international registrations, databases, etc.)
Prof. Mark Bosshard, Legal Counsellor for IP Law, Professor at Milano University and a Faculty Member of the Intellectual Property Masters Degree Programme (LL.M.) at Turin School of Development, Italy
Odmor za kavo 16.45 - 17.00 Coffee break
Osnovna dejstva o avtorski in sorodnih pravicah
Dr. Maja Bogataj Jančič, ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino
17.45 – 18.30 Basic Facts about Copyright
Dr. Maja Bogataj Jančič, Founder and Head of the Intellectual Property Institute, Slovenia
Zaključek sklopa 18.30 End of session

Četrtek 13/09/2012 Thursday

Delavnica o licenčnih pogodbah 09.00 - 11.30 Practical Licensing Agreements Issues Exercises
Teorija in praksa o licenčnih pogodbah na podlagi kompleksnega primera (predmet pogodbe, možnosti uporabe, teritorij, izključnost, obdobje, izboljšave, mejniki, finančni vidiki)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
09.00 – 10.45 Theory and Practice of Licensing Agreements on the basis of a Complex Case (subject matter, scope, territory, exclusivity, period, improvements, milestones, financial terms, etc.)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Zaščita intelektualne lastnine in varstvo (uveljavljanje pravic in kršitev, sodni spori ter mediacija in arbitraža)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
10.45 – 11.30 IP Protection and Defence (enforcement and infringement, litigation or mediation/arbitration)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kavo 11.30 - 11.45 Coffee break
Delavnica o izzivih v zvezi s patenti v fazi pred komercializacijo 11.45 - 18.30 Practical exercises on patent issues in the pre-commercialisation phase
Uvod v vsebino patentov (kako brati in pravilno razumeti vsebino patentne prijave)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
11.45 – 13.15 Introduction to Patent Information (how to read a patent to understand what the document is telling you)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kosilo 13.15 - 14.00 Lunch break
Kako pisati patentno prijavo in njene sestavine (praktični primer priprave in vlaganja prednostnih in nadaljnjih patentnih prijav)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
14.00 – 17.45 How to Write a Patent Application and its Components (practical example on preparation and filing of priority and follow-up applications)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kavo 16.15 - 16.30 Coffee break
Zavedanje o pogojih patentabilnosti (novost, veljavnost, stanje tehnike, svoboda delovanja, kršitve, itd.)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
17.45 – 18.30 Awareness of Patentability Exclusions (novelty, validity, state of the art, freedom to operate, infringement, etc.)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Zaključek sklopa 18.30 End of Session

Petek 14/09/2012 Firday

Delavnica o izzivih v zvezi s patenti v fazi komercializacije 09.00 - 11.30 Practical exercises on patent issues in the commercialisation phase
Strategije mednarodnega vlaganja patentnih prijav (PCT, EU, ZDA in Japonska)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
09.00 – 10.45 International Filing Strategies (PCT, EU, US and Japanese)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Upravljanje pravic intelektualne lastnine (vlaganje patentnih prijav, pravočasnost in spremljanje konkurence, plačevanje pristojbin, spremljanje sodnih sporov, “patentni bazeni”, “odprto inoviranje”)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
10.45 – 11.30 Handling and Administration of IPR (patent filing, due time and competitor monitoring, annuity payments, tracking of patent prosecution process, patent pools, open innovation)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kavo 11.30 - 11.45 Coffee break
Ocena potrebnih sredstev za obstoječe in nove patentne portfelje
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
11.45 – 12.30 Estimation of Required Patent Budgets for Existing and New Patents and Patent Portfolios
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Viri informacij o patentih (brezplačni in komercialni)
Dr. Irena Hreljac, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
12.30 – 13.15 Sources of Patent Search Help (free and commercial)
Dr. Irena Hreljac, Slovenian Intellectual Property Office
Odmor za kosilo 13.15 - 14.00 Lunch break
Kako poiskati, razumeti in uporabiti relevantne informacije iz javnih in komercialnih patentnih baz (esp@cenet, Thomson Reuters, PATENTSCOPE, USPTO, JPO, SIPO, Derwent, STN)
Dr. Irena Hreljac, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
14.00 – 18.00 How to Find, Interpret and Use Relevant Information from Public and Commercial Patent Databases (i.e., esp@cenet, Thomson Reuters, PATENTSCOPE, USPTO, JPO, SIPO, Derwent, STN)
Dr. Irena Hreljac, Slovenian Intellectual Property Office
Odmor za kavo 16.15 - 16.30 Coffee break
Zaključek sklopa 18.00 End of SessionKomercializacija, marketing in pogajanja MODUL 2 Commercial activities, Marketing and Negotiating

Sreda 03/10/2012 Wednesday

Registracija 08.30 - 09.00 Registration
Otvoritvena slovestnost 09.00 - 09.10 Opening ceremony
Uvod v komercializacijo in trženje 09.10 - 18.30 Introduction to Commercial activities and Marketing
Kako učinkovito komunicirati na različnih hierarhičnih ravneh z ljudmi z različnimi ozadji (kako voditi sestanek, reševati konfliktne situacije in svetovati na področju prenosa tehnologij in gospodarskih združenj)
Boris Krkoč, predavatelj in trener v podjetju BMC International
09.10 - 10.00 How to Communicate Effectively on Different Hierarchical Levels, with People from Different Backgrounds (how to manage a meeting, conflict situations, advise on TT and cluster matters)
Boris Krkoč, Business Trainer & Coach at BMC International, Slovenia
Razumevanje trgov in njihove segmentacije (osnovni vidiki o razumevanju trgov, na kak način oz. s kakšnimi metodami pristopiti k segmentaciji trgov, kako izbrati ustrezen trg oz. primerne kupce, kako se lotiti izdelave strategije za vstop na trg ter določanja cene dotičnega produkta)
Doc. dr. Matjaž Iršič, docent za področje marketinga na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
10.00 – 11.15 Overview of Legal Issues Related to Contract Research, Protection and Exploitation of Research Results, Spin-off Creation and Licensing (examples and models of national regulations)
Dr. Matjaž Iršič, Assistant Professor at Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kavo 11.15 - 11.30 Coffee break
Regulatorni in pravni okvir komercializacije rezultatov raziskav v EU (primeri in vzorci nacionalnih predpisov)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
11.30 – 13.15 Regulatory and Legal Framework for Commercialisation of Research Results in EU (examples and models of national regulations)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kosilo 13.15 - 14.00 Lunch break
Razumevanje komercialnih strategij v zvezi s pogodbami o prenosu tehnologij
a) Pridobivanje informacij o intelektualni lastnini in tehnologiji (razkritje izuma in skrbni pregled - due diligence)
b) Kako deliti prihodke iz komercializacije izumov, ustvarjenih na javnih raziskovalnih organizacijah (primeri in vzorci dotičnih institucionalnih pravil)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
14.00 – 15.45 Understanding the Commercial Strategies Related to the Technology Transfer Agreements
a) Obtaining information on IP or technology (invention disclosure and due diligence)
b) How to share revenues from commercialization of inventions created at public research institutions (examples and models of relevant institutional policies)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Modeli in strategije izkoriščanja intelektualne lastnine (pogodbene raziskave in skupni raziskovalni projekti, zaščita intelektualne lastnine in licenciranje, ustanavljanje spin-off (spin-out) podjetij,…)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
15.45 – 17.45 Exploitation Models and Strategies (contract and collaborative research, IP protection and licensing, spin-off (spin-out) creation, stage-gate process)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kavo 16.45 - 17.00 Coffee break
Kako identificirati in vzpostaviti prve stike ter doseči potencialne kupce, partnerje in investitorje
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
17.45 – 18.30 How to Identify, Establish First Contacts and Get Access to Potential Buyers/Partners/Investors
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Zaključek sklopa 18.30 End of session

Četrtek 04/10/2012 Thursday

Delavnica o trženju 09.00 - 13.15 Practical Marketing Issues Exercises
Kako pripraviti tehnološko ponudbo na podlagi praktičnega primera (prodajno pismo, informacijski memorandum, itd.)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
09.00 – 11.30 How to Prepare a Technology Offer on the Basis of a Practical Case (marketing brief, information memorandum, etc.)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kavo 11.30 - 11.45 Coffee break
Razvoj produkta in trženje tehnologije (predhodna ocena stroškov za izdelavo inovativnih proizvodov in višine investicije, ocena razvoja industrije za potrebe prenosa tehnologije, ocena zrelosti tehnološkega trga, ocena konkurenčnega položaja predlagane tehnologije, ocena trga za tehnologije, ocena tveganja izvedbe predlagane tehnologije, napoved razvoja inovativnih tehnologij)
Doc. dr. Peter Meža, predavatelj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije – Celje
11.45 – 13.15 Product Development and Technology Marketing (preliminary assessment of the cost of producing innovative products and investment size, evaluation of industry development for technology transfer, evaluation of maturity of technology market, evaluation of competitive position of the proposed technology, evaluation of product market for the technology, risk assessment for implementation of the proposed technology, forecasting development of innovative technologies)
Dr. Peter Meža, Assistant Professor at International School for Social and Business Studies in Celje, Slovenia
Odmor za kosilo 13.15 - 14.00 Lunch break
Teorija in praksa pogajanj 14.00 -           Theory and Practice of Negotiations
Uvod v pogajanja (osnovni vidiki)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
14.00 – 16.00 Introduction to Negotiations (basic considerations)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kavo 16.00 - 16.15 Coffee break
Priprave na pogajanja in izvedba pogajanj na podlagi praktičnega primera – 1. del
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
16.15 – 18.00 Preparing and Conducting Negotiations on the Basis of a Practical Case – Part 1
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Zaključek sklopa 18.30 End of Session

Petek 05/10/2012 Firday

Priprave na pogajanja in izvedba pogajanj na podlagi praktičnega primera – 2. del
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
10.30 – 13.00 IPreparing and Conducting Negotiations on the Basis of a Practical Case – Part 2
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kosilo 13.00 - 13.45 Lunch break
Priprava pogajalske strategije s specifičnimi scenariji – 1. del (igranje vlog na podlagi kompleksnih scenarijev)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
13.45 – 15.45 Organizing a Negotiation Strategy with Specific Scenarios – Part 1 (role playing on the basis of complex scenarios)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Odmor za kavo 15.45 - 16.00 Coffee break
Priprava pogajalske strategije s specifičnimi scenariji – 2. del (igranje vlog na podlagi kompleksnih scenarijev)
Izr. prof. dr. Jure Marn, patentni zastopnik in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
16.00 – 18.00 Organizing a Negotiation Strategy with Specific Scenarios – Part 2 (role playing on the basis of complex scenarios)
Prof. Jure Marn, Patent Attorney and Associate Professor at Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
Zaključek sklopa 18.00 End of SessionUpravljanje prenosa tehnologij in razvoj novih podjemov MODUL 3 Technology Transfer Management and New Business Development

Sreda 10/10/2012 Wednesday

Registracija 08.30 - 09.00 Registration
Otvoritvena slovestnost 09.00 - 09.10 Opening ceremony
Uvod v upravljanje prenosa tehnologij 09.10 - 17.30 Introduction to Technology Transfer Management
Razumevanje upravljanja informacij s področja prenosa tehnologij (katera orodja uporabiti za upravljanje različnih projektov ter za koordinacijo in upravljanje mreže)
Thomas L. Bereuter, višji sodelavec pri Globalator GmbH, izvršni direktor val»IP e.U. in podpredsednik “Licensing Executives Society Austria”
09.10 - 10.15 Understanding of Information Management in Technology Transfer (TT) (which tools to use to manage the information flow from the different projects and to coordinate or manage a network)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Kako pripraviti projektni načrt in izvesti analizo tveganj (katere pristope uporabiti pri projektnem načrtovanju in izvedbi analize tveganj)
Thomas L. Bereuter, višji sodelavec pri Globalator GmbH, izvršni direktor val»IP e.U. in podpredsednik “Licensing Executives Society Austria”
10.15 – 11.15 How to Write a Project Plan and to do a Risk Analysis (which approaches to use for project planning and risk analysis)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kavo 11.15 - 11.30 Coffee break
Kako upravljati proces prenosa tehnologije kot projekt (priprava, spremljanje in prilagoditev procesov, standardni delovni postopki in kontrolni listi, informacijske rešitve za vodenje, spremljanje proračuna in načrtovanje projektov)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
11.30 – 13.15 How to Manage a TT Process as a Project (drafting, monitoring and adaptation of processes, SOPs and checklists, IT based management tools, budgeting and planning)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kosilo 13.15 - 14.00 Lunch break
Učinkovito upravljanje in vodenje na podlagi praktičnega primera (delavnica na podlagi gradiva, pripravljenega s strani predavatelja)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
14.00 – 16.00 Effective Management and Leadership on the basis of a Practical Case (practical exercise based on the information provided in lectures/presentations)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kavo 16.00 - 16.15 Coffee break
Upravljanje zunanjih deležnikov (pravniki, pogodbene stranke, itd.)
Thomas L. Bereuter, višji svetovalec v podjetju Globalator, izvršni direktor v podjetju val»IP e.U. in podpredsednik združenja “Licensing Executives Society” Avstrija
16.15 – 17.30 Management of External Stakeholders (lawyers, contracting parties, etc.)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Zaključek sklopa 17.30 End of session

Četrtek 11/10/2012 Thursday

Razvoj novih podjemov in mednarodno poslovanje 09.00 -           New Business Development and International Business
Metode za izvedbo raziskave trga in industrije na podlagi praktičnega primera (brezplačne in komercialne baze poslovnih podatkov, tržna analiza, tehnološka ocena izuma, SWOT analiza, akcijski načrt, analiza stanja tehnike, itd.)
Mag. Blaž Zupan, asistent na Katedri za podjetništvo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
09.00 – 11.30 Methods to Perform Market and Industry Research on the basis of a Practical Case (free and commercial business information databases, market analysis, technology assessment of the invention, SWOT analysis, action plan, state of the art analysis, etc.)
Mag. Blaž Zupan, Assistant at Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia
Odmor za kavo 11.30 - 11.45 Coffee break
Kako vstopiti na globalni trg ter prodajati inovativne proizvode in storitve (mednarodni aspekti poslovanja, katere pristope uporabiti za razvoj poslovnega modela in tržne strategije)
Mag. Rok Stritar, asistent na Katedri za podjetništvo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
11.45 – 13.00 How to Enter the Global Market and Sale Innovative Products or Services (international aspects of business, which approaches to use for business model and commercial strategy development)
Mag. Rok Stritar, Assistant at Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia
Odmor za kosilo 13.00 - 13.45 Lunch break
Relevantni finančni instrumenti in viri (zasebni in tvegani kapital, investicije poslovnih angelov, Evropski viri zasebnega in tveganega kapitala)
Jürgen Marchart, izvršni direktor Avstrijske organizacije za zasebni in tvegani kapital – AVCO
13.45 – 14.30 Relevant Financing Instruments/Sources (what is private equity/venture capital, business angel capital, etc.? European private equity/venture capital industry)
Jürgen Marchart, CEO at Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation - AVCO
Razumevanje investicijskega procesa (konkurenčna prednost, investicijske faze, poslovni model, tržne strategije, itd.)
Jürgen Marchart, izvršni direktor Avstrijske organizacije za zasebni in tvegani kapital – AVCO
14.30 – 16.00 Understanding the Investment Process (competitive advantage, investment phases, business model, commercial strategy, etc.)
Jürgen Marchart, CEO at Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation - AVCO
Odmor za kavo 16.00 - 16.15 Coffee break
Razumevanje poslovnega načrta in njegovih sestavin
Jürgen Marchart, izvršni direktor Avstrijske organizacije za zasebni in tvegani kapital – AVCO
16.15 – 18.30 Understanding of Business Plan and its Components
Jürgen Marchart, CEO at Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation - AVCO
Zaključek sklopa 18.30 End of Session

Petek 12/10/2012 Firday

Praktični vidiki pravnih vprašanj v zvezi z razvojem novih podjemov (izbira statusno-pravne oblike podjetja, omejena odgovornost, firma, “joint venture“, konkurenčno pravo, delovno-pravni vidiki, okoljski vidiki ter pogodbe v zvezi z intelektualno lastnino)
Mag. Tatjana Andoljšek, odvetnica v Sloveniji in Luksemburgu, OPAM Law
Mag. Klemen Mir, pravni in davčni svetovalec v Sloveniji in Luksemburgu, OPAM Law
09.00 – 10.30 Practical Implications of Legal Issues/Aspects Concerning New Business Development (choice of legal form for the enterprise, limited liability, company name, joint venture, competition law, taxation, employer issues, environmental aspects, IP related contracts)
Tatjana Andoljšek LLM MBA, Attorney at Law in Slovenia, Attorney at Law in Luxembourg (List IV), OPAM Law
Klemen Mir, Practice Leader Tax, Of Counsel, OPAM Law
Ključni dejavniki za uspešno investicijo – Navezovanje stikov (taktike za identifikacijo in prepričevanje investitorjev)
Jürgen Marchart, izvršni direktor Avstrijske organizacije za zasebni in tvegani kapital – AVCO
10.30 – 11.15 Key Factors for an Successful Investment – Getting in Contact (tactics in identifying and persuading investors)
Jürgen Marchart, CEO at Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation - AVCO
Odmor za kavo 11.15 - 11.30 Coffee break
Ključni dejavniki za uspešno investicijo – Pravni vidiki transakcij
Jürgen Marchart, izvršni direktor Avstrijske organizacije za zasebni in tvegani kapital – AVCO
11.30 – 12.30 Key Factors for an Successful Investment – Legal Aspects of an Transaction
Jürgen Marchart, CEO at Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation - AVCO
Kako identificirati potencialne poslovne priložnosti za optimalno pot na trg (trendi, tržne niše in priložnosti)
Thomas L. Bereuter, višji sodelavec pri Globalator GmbH, izvršni direktor val»IP e.U. in podpredsednik “Licensing Executives Society” Avstrija
12.30 – 15.00 How to Identify Innovation Potential and Business Opportunities for Optimal Route to the Market (trends, market niches and opportunities)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Odmor za kosilo 13.15 - 14.00 Lunch break
Kako uporabiti patentne informacije za sprejemanje poslovnih odločitev(“patent-mapping”, aplikacija “IP score“, itd.)
Thomas L. Bereuter, višji sodelavec pri Globalator GmbH, izvršni direktor val»IP e.U. in podpredsednik “Licensing Executives Society” Avstrija
15.00 – 16.30 How to Use Patent Information to Perform Business Decisions (patent-mapping, IP score, etc.)
Thomas L. Bereuter, Senior Associate at Globalator GmbH, CEO at val»IP e.U. and Vicepresident at Licensing Executives Society Austria
Zaključek sklopa 16.30 End of SessionVrednotenje intelektualne lastnine MODUL 4 IP Valuation

Ponedeljek 05/11/2012 Monday

Registracija 08.30 - 09.00 Registration
Otvoritvena slovestnost 09.00 - 09.15 Opening ceremony
Krepitev usposobljenosti v tranzitnih držav s strani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)
Ryszard Frelek, Pomočnik programskega vodje, Oddelek za države Evrope in Azije, WIPO
09.15 - 09.45 World Intellectual Property Organization (WIPO) Capacity Building in Countries in Transition
Ryszard Frelek, Assistant Program Officer, Division for Certain Countries in Europe and Asia (DCEA), WIPO
Vrednotenje intelektualne lastnine pred fazo komercializacije rezultatov raziskav 09.45 - 13.15 Ip Valuation in the Pre-Commercialisation Phase of the Research Results
Uvod v osnovna vprašanja vrednotenja intelektualne lastnine (IL)
Olga Spasić, Vodja programa, Oddelek za inovacije, WIPO
09.45 - 10.30 Understanding of Information Management in Technology Transfer (TT)
Olga Spasić, Senior Program Officer, Innovation Division, WIPO
Odmor za kavo 10.30 - 10.45 Coffee break
Vrednotenje neopredmetenih sredstev v raziskovalnih in razvojnih organizacijah – vrednotenje IL kot orodja za upravljanje rezultatov raziskav
a)Kako identificirati vredna neopredmetena sredstva (NS)
b)Razvrščanje NS z uporabo različnih kvalitativnih pristopov vrednotenja
c)Modeli in primeri sistemov ocenjevanja
d)Predstavitev WIPO-ovega vodiča za vrednotenje IL
Thomas Ewing, Svetovalec za področje intelektualne lastnine, Avancept d.o.o., ZDA
10.45 – 12.15 Valuing Intangible Assets in Research and Development Institutions – IP Valuation as a Tool for Management of Research Results
a) How to identify valuable intangible assets (IA)
b) Ranking IA by using different qualitative valuation approaches
c) Models and examples of scoring systems
d) Introduction of the WIPO IP valuation guide
Thomas Ewing, Principal Consultant, Avancept LLC, USA
Vrednotenje obstoječe IL ter znanstvenega strokovnega znanja in izkušenj v povezavi s sodelovanjem na področju raziskav Thomas Ewing, Svetovalec za področje intelektualne lastnine, Avancept d.o.o., ZDA 12.15 – 13.15 Valuation of Background IP and Scientific Know How in the Context of Research Collaborations
Thomas Ewing, Principal Consultant, Avancept LLC, USA
Odmor za kosilo 13.15 - 14.15 Lunch break
Okrogla miza – Trenutne prakse in izkušnje regionalnih raziskovalnih organizacij pri uporabi kvalitativnih metod in pristopov za vrednotenje IL
Udeleženci: Iz strani WIPO povabljeni regionalni gostje
14.15 – 16.15 Round Table Discussion – Current Practices and Experiences of Regional Research Institutions in Using Qualitative IP Valuation Methods and Approaches
Regional WIPO Sponsored Participants
Odmor za kavo 16.15 - 16.30 Coffee break
Vrednotenje intelektualne lastnine v fazi komercializacije rezultatov raziskav in storitev 16.30 - Ip Valuation in the Commercialisation Phase of the Research Results and Services
Uporaba kvantitativnih metod za vrednotenje IL v povezavi s komercializacijo rezultatov raziskav in storitev a) Uporaba metod za vrednotenje IL ob upoštevanju zrelosti tehnologije in razloga za vrednotenje
b) Spreminjanje vrednosti IL – kateri so dejavniki (zrelost tehnologije, konkurenčno stanje, pogajalska moč, druge licence in sorodne pogodbe, itd.), ki določajo vrednost IL v različnih okoliščinah (tržna vrednost, poštena vrednost, izpogajana vrednost, konstruirana vrednost it'd.)
c) Kako najti relevantne podatke – eksterno in interno razvita orodja za vrednotenje IL
d) Poizvedbe o patentih
e) Določanje “cene” posamezne pravice intelektualne lastnine v primeru “paketa” pravic IL.
f) Resnični primeri
Christopher R. Noble, Strokovnjak za prenos tehnologij, MIT, Cambridge, ZDA
16.30 – 17.45 Application of Quantitative IP Valuation Methods in the Context of the Commercialisation of Research Results and Services a) Application of IP valuation methods in relation with the maturity of the technology and purpose of the valuation
b) Changing value of IP – what are the factors (maturity of technology, competitive setting, bargaining power, other licenses and related contracts, etc.) determining the value of IP in the specific context (market value, fair value, negotiated value, constructed value etc.)
c) How to find relevant data – externally and internally developed IP valuation tools
d) Patent search
e) Determining the “price” of different IP and in the case of “bundled IP”
f) Real Life Examples
Christopher R. Noble, Technology Licensing Officer, MIT, Cambridge, USA
Razprava 17.30 – 18.00 Discussion
Zaključek sklopa 18.00 End of session

Torek 06/11/2012 Tuesday

Konstruiranje “cene” tehnologije v pogajanjih o licenciranju IL
Olga Spasić, Vodja programa, Oddelek za inovacije, WIPO
09.00 – 10.00 Constructing the “Price” of the Technology in IP Licensing Negotiations
Olga Spasić, Senior Program Officer, Innovation Division, WIPO
Vrednotenje IL pri ustanavljanju Start-up podjetja
Christopher R. Noble, Strokovnjak za prenos tehnologij, MIT, Cambridge, ZDA
10.00 – 11.00 IP Valuation in Constructing Start-up
Christopher R. Noble, Technology Licensing Officer, MIT, Cambridge, USA
Odmor za kavo 11.00 - 11.30 Coffee break
Vrednotenje IL: kaj početi in kaj ne početi
Christopher R. Noble, Strokovnjak za prenos tehnologij, MIT, Cambridge, ZDA
11.30 – 12.30 IP Valuation: Do’s and Don’ts
Christopher R. Noble, Technology Licensing Officer, MIT, Cambridge, USA
Razprava 12.30 – 13.00 Discussion
Odmor za kosilo 13.00 - 14.00 Lunch break
Delavnice na temo vrednotenja IL – uporaba kvantitativnih metod in pristopov vrednotenja IL
Delo v manjših skupinah
14.00 - Practical IP Valuation Exercises – Application of IP Valuation Quantities Methods and Approaches
Work in the small teams
Možni sistemi ocenjevanja/razvrščanja za kvantitativno vrednotenje neopredmetenih sredstev v vaši raziskovalno-razvojni organizaciji
a) Praktične vaje z uporabo informacij in modelov, predstavljenih v Sklopu 1
b) Udeleženci lahko uporabljajo resnične podatke svojih organizacij, v kolikor jih bodo predčasno posredovali za potrebe priprav na vaje
c) Skupine bodo uporabljale različne metode
Trenerji: Vsi predavatelji
14.00 – 17.15 Propose Scoring/Ranking System for Qualitative Valuation of Intangible Assets in your R&D Institution
a) Practical exercise based on the information and models provided in lectures/ presentations under the Theme I
b) Participants may use the real data from their institutions – if made available in advance, for timely preparation of exercise
c) Each team will work on a different model
Coaches: All speakers
Odmor za kavo 15.30 - 15.45 Coffee break
Razprava o rezultatih vaj
a) Poročila vodij skupin
b) Razprava o uporabljenih metodah in doseženih rezultatih
Moderatorji: Vsi predavatelji
17.15 – 18.00 Discussion on the Results of the Exercise
a) Report of the team leaders
b) Discussion on methods applied and results achieved
Moderators: All Speakers
Zaključek sklopa 18.00 End of Session

Sreda 07/11/2012 Wednesday

Določite vrednost svoje tehnologije v pogajanjih o licenciranju IL
a) Praktične vaje z uporabo informacij in primerov, uporabljenih v Sklopu II
b) Udeleženci lahko uporabljajo resnične podatke svojih organizacij, v kolikor jih bodo predčasno posredovali za potrebe priprav na vaje
Trenerji: Vsi predavatelji
09.00 – 12.00 Determine the Value of Your Technology for IP Licensing Negotiation
a) Practical exercise based on the information and examples provided in lectures/ presentations under the Theme II
b) Participants may use the real data from their institutions – if made available in advance, for timely preparation of exercise
Coaches: All Speakers
Odmor za kavo 10.30 - 10.45 Coffee break
Razprava o rezultatih vaj 12.00 – 13.00 Discussion on the Results of the Exercise
Odmor za kosilo 13.00 - 14.00 Lunch break
Poenostavljene metode in pristopi vrednotenja IL
Christopher R. Noble, Strokovnjak za prenos tehnologij, MIT, Cambridge, ZDA
14.00 – 15.00 Simplified IP Valuation Methods and Approaches
Christopher R. Noble, Technology Licensing Officer, MIT, Cambridge, USA
Odmor za kavo 15.00 - 15.15 Coffee break
Politike IL na univerzah in v raziskovalnih centrih
Ryszard Frelek, Pomočnik programskega vodje, Oddelek za države Evrope in Azije, WIPO
15.15 – 15.45 : IP Policies for Universities and Research Centers
Ryszard Frelek, Assistant Program Officer, DCEA, WIPO
Okrogla miza – Je mogoče v regiji poenotiti metode in prakse vrednotenja IL?
Moderatorka: Olga Spasić, Vodja programa, Oddelek za inovacije, WIPO
15.45 - 17.45 Round table Discussion – Is it Possible to Harmonize IP Valuation Methods and Practices in the Region
Moderator: Olga Spasić, Senior Program Officer, Innovation Division, WIPO
Zaključek sklopa 17.45 End of Session