Komercializacija izumov v korakih

1. Pred prijavo izuma

Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost na Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju: UM) ponavadi vodi do novih odkritij in izumov, k nastanku katerih pogosto prispeva več oseb, vključno s študenti in zunanjimi sodelavci.

 

Izum je nov ustvarjalni dosežek človeškega uma, ki (1) po predpisih, ki urejajo industrijsko lastnino, izpolnjuje pogoje za varstvo s patenti, blagovnimi in storitvenimi znamkami ter modeli, ali (2) predstavlja tehnične in druge novosti ali njihove izboljšave, s katerimi se dosega večja storilnost, boljša kakovost proizvodov ali storitev, prihranek pri materialu ali energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor proizvodnje, boljšo varnost pri delu ipd.

 

Za potrebe usmerjanja v postopku prijave vašega izuma ter pred oddajo prispevka (npr. povzetka raziskovalnega dela, znanstvenega članka ali monografije) za objavo ali pred javno predstavitvijo oziroma razkritjem izuma tretjim osebam vam priporočamo, da se o tem posvetujete s strokovnjaki Pisarne za prenos tehnologij UM. Vsako razkritje nepooblaščenim osebam lahko namreč resno ogrozi zaščito izuma s patentom ali drugo vrsto pravic industrijske lastnine. Zgodnje in karseda popolno razkritje službenega izuma Univerzi in Pisarni za prenos tehnologij UM je torej ključnega pomena.


2. Prijava izuma
Postopek prevzema službenega izuma na UM, ki ga ureja Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM, se začne z izpolnitvijo obrazca za prijavo izuma ali z drugim ustreznim pisnim obvestilom o izumu.

 

Na osnovi razkritih informacij o izumu Pisarna za prenos tehnologij UM (1) ugotavlja dejansko imetništvo obstoječih pravic intelektualne lastnine ter morebitni obstoj pravic in obveznosti tretjih oseb (kot so npr. študenti in zunanji sodelavci ter gospodarski partnerji in investitorji), (2) ocenjuje potencial izuma za zaščito in trženje ter (3) zagotavlja najprimernejšo podporo in storitve za izumitelje. Obenem pa razkrite informacije o izumu omogočajo evidentiranje obstoječe intelektualne lastnine UM in sodelovanja UM z gospodarstvom ter spremljanje izhajajočih pogodbenih obveznosti in veljavnosti pravic industrijske lastnine UM.

 

3. Vrednotenje izuma
V primeru, ko stroške postopka prevzema izuma na UM v omejenem obsegu (do 60 % vseh stroškov) ali v celoti financira UM, se za potrebe vrednotenja izuma vzpostavi Komisija za podajo mnenja v postopku prevzema izuma (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predstavnik članice, s katere prihaja primarni izumitelj, predstavnik UM, ki predstavlja znanstveno disciplino, s katere je izum, in predstavnik Pisarne za prenos tehnologij UM.

 

Mnenje komisije vključuje preučitev izuma, možnosti njegove zaščite in oceno komercialnega izkoriščanja doma in v tujini.


V postopku priprave mnenja je izumitelj dolžan komisiji in Pisarni za prenos tehnologij UM nuditi vso potrebno pomoč s pojasnili o izumu ter dajati potrebne izjave.

4. Prevzem izuma
V primeru, ko stroške postopka prevzema izuma na UM v celoti financira ali izumitelj ali članica iz raziskovalnih sredstev skupine ali skupin, ki so neposredno ustvarile izum, UM popolno prevzame izum brez predhodne priprave mnenja s strani komisije.

Če (1) stroške postopka prevzema izuma v omejenem obsegu financira ali izumitelj ali članica iz raziskovalnih sredstev skupine ali skupin, ki so neposredno ustvarile izum, in sicer v višini vsaj 40 % stroškov, preostanek pa financira UM iz ustreznih sistemskih virov, ali če (2) stroške postopka prevzema izuma v celoti financira UM iz ustreznih sistemskih virov, odločitev o popolnem ali omejenem prevzemu izuma sprejme rektor UM na podlagi mnenja, ki ga pripravi komisija.

 

UM najkasneje v treh mesecih od prejema obvestila o izumu izumitelja obvesti, ali bo razkriti izum prevzela.

 

5. Zaščita izuma
Popolnoma prevzeti službeni izum mora UM praviloma brez odlašanja prijaviti za patent ali za katerokoli drugo vrsto pravic industrijske lastnine v Republiki Sloveniji ali tuji državi, članici Pariške unije.

 

Zaščita izuma s patentom povečuje interes potencialnih partnerjev in možnost za komercializacijo, saj osebam, ki nimajo imetnikove privolitve za izkoriščanje pravic industrijske lastnine, preprečuje gospodarsko izkoriščanje zaščitenega izuma.

 

Za pripravo in vložitev patentne prijave ter podelitev patenta so potrebna znatna finančna sredstva in daljše časovno obdobje.

 

6. Gospodarsko izkoriščanje izuma
Za potrebe gospodarskega izkoriščanja izuma Pisarna za prenos tehnologij UM za sklenitev licenčnih pogodb ali prodajo pravic industrijske lastnine identificira partnerje iz gospodarstva z ustreznim strokovnim znanjem, finančnimi viri in poslovno mrežo, da ponudijo izum kot produkt ali storitev na trgu.


Če se izkaže, da je najprimernejši način za gospodarsko izkoriščanje izuma ustanovitev novega podjetja, strokovnjaki Pisarne za prenos tehnologij UM pomagajo pri urejanju statusa odcepljenega (spin-out ali spin-off) podjetja ter urejanju pogodbenih razmerij med novoustanovljenim odcepljenim podjetjem in UM.

 

Z licenčno pogodbo UM za določeno plačilo v celoti ali delno odstopi pravico izkoriščanja zaščitenih izumov, avtorskih pravic ali tehničnega znanja in izkušenj (know-how) pridobitelju licence.

 

Pridobitelj licence razvija licencirano tehnologijo v tržni produkt in storitve, kar ponavadi zahteva sodelovanje izumitelja, klinična testiranja, pridobivanje dovoljenj in certifikatov, pomoč pri prodaji in trženju, usposabljanja in druge aktivnosti.

 

Izjemoma, ter kadar je to smiselno in ekonomsko utemeljeno, UM pravice industrijske lastnine obstoječemu podjetju ali novoustanovljenemu odcepljenemu podjetju proda za praviloma enkratno kupnino.


7. Delitev dohodkov
iz gospodarskega izkoriščanja izuma
Izumitelj je po prevzemu službenega izuma s strani UM upravičen do primerne nagrade, ko UM začne gospodarsko izkoriščati popolnoma ali omejeno prevzeti službeni izum.

 

Osnova za izračun deleža izumitelja, članice UM in enote članice, v kateri je izumitelj zaposlen, UM ter rektorjevega sklada je vsakokratni bruto dohodek, ki ga prejme UM na podlagi gospodarskega izkoriščanja prevzetega službenega izuma, delež pa je odvisen od strukture financiranja postopka prevzema službenega izuma.


Če stroške postopka prevzema izuma v celoti financira ali izumitelj ali članica iz raziskovalnih sredstev skupine ali skupin, ki so neposredno ustvarile izum, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:
1.    Delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 65 %;
2.    Delež, ki pripade članici in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 30 %;
3.    Delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 5 %.


Če stroške postopka prevzema izuma v omejenem obsegu financira ali izumitelj ali članica iz raziskovalnih sredstev skupine ali skupin, ki so neposredno ustvarile izum, in sicer v višini vsaj 40 % stroškov, preostanek pa financira UM iz ustreznih sistemskih virov, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:
1.    Delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 50 %;
2.    Delež, ki pripade članici in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 20 %;
3.    Delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 30 %.


Če stroške postopka prevzema izuma v celoti financira UM iz ustreznih sistemskih virov, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:
1.    Delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 40 %;
2.    Delež, ki pripade članici in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 25 %;
3.    Delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 35 %.


V primeru, da je izumiteljev več oziroma so izumitelji zaposleni na različnih članicah oziroma enotah članic, se zgoraj navedeni deleži ustrezno delijo med vse izumitelje, članice in raziskovalne skupine na podlagi vloženega prispevka, opredeljenega v obvestilu o izumu ali pisnega dogovora vseh upravičenih izumiteljev, članic in raziskovalnih skupin, s katerim se določijo deleži izumiteljev, članic in raziskovalnih skupin.

 

Ne glede na zgoraj naveden način delitve pa se lahko UM, članice in izumitelji s posebnim dogovorom dogovorijo za drugačen način delitve, kar opredelijo v posebnem sporazumu.