Prijava izumov študentov in zunanjih sodelavcev

 

NAVODILA ZA PRIJAVO IZUMOV ŠTUDENTOV IN ZUNANJIH SODELAVCEV

Univerza v Mariboru (v nadaljevanju: UM) vključuje v znanstveno-raziskovalno in razvojno delo svojih raziskovalcev tudi študente in zunanje sodelavce, ki v kreativnem okolju prispevajo k doseganju trajnostnega razvoja in vrhunskih znanstvenih rezultatov.

Določila Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru, ki ureja postopek prevzema službenih izumov na Univerzi v Mariboru ter pravice in obveznosti UM in izumiteljev, ki izhajajo iz izumov, odkritih oziroma ustvarjenih na podlagi delovnega razmerja na UM, se smiselno uporabljajo tudi za postopek prevzema pravic na izumih, ki so bili odkriti ali ustvarjeni v civilnopravnem pogodbenem razmerju s pogodbenimi sodelavci oziroma za izume, ki so jih odkrili oziroma ustvarili dodiplomski ali podiplomski študenti.

UM lahko namreč glede (so)financiranja raziskovalnega dela s študenti ali zunanjimi sodelavci sklene pogodbe, v katerih se določi, komu pripadajo izumi, ustvarjeni v okviru takega raziskovalnega dela, ter uredijo vprašanja pravic do uporabe teh izumov, višina in modalitete morebitnega posebnega plačila. Ob tem se primerno upoštevajo pogodbene obveznosti vseh sodelujočih.

V primerih, ko gre za izume, ki so rezultat pogodbenega dela zunanjih sodelavcev ali študentov,  oziroma ko ste pri nastanku izuma za svoje delo koristili sredstva UM, vam torej pred oddajo prispevka (npr. povzetka raziskovalnega dela, znanstvenega članka, diplomske, magistrske ali doktorske naloge) za objavo ali pred javno predstavitvijo oziroma razkritjem izuma tretjim osebam priporočamo, da se o tem posvetujete s strokovnjaki Pisarne za prenos tehnologij UM, saj vsako razkritje nepooblaščenim osebam lahko resno ogrozi zaščito izuma s patentom ali drugo vrsto pravic industrijske lastnine. Zgodnje in karseda popolno razkritje izuma Univerzi in Pisarni za prenos tehnologij UM je ključnega pomena. Kljub temu oziroma prav zaradi tega pa je obvestilo o izumu kasneje možno tudi dopolniti.

Ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo izuma služi kot pisno obvestilo UM in Pisarni za prenos tehnologij UM o vašem izumu ter vsebuje vse podatke, ki so potrebni za sprejem odločitve o prevzemu izuma. Informacije, posredovane na obrazcu, bo Pisarna za prenos tehnologij UM uporabila za potrebe (1) ugotavljanja dejanskega imetništva obstoječih pravic intelektualne lastnine ter morebitnega obstoja pravic in obveznosti tretjih oseb (kot so npr. zaposleni na UM ter gospodarski partnerji in investitorji), (2) ocenjevanja potenciala izuma za zaščito in trženje ter (3) zagotavljanja najprimernejše podpore in storitev za vas. Obenem pa z razkritjem informacij na obrazcu omogočite evidentiranje obstoječe intelektualne lastnine UM in sodelovanja UM z gospodarstvom ter spremljanje izhajajočih pogodbenih obveznosti in veljavnosti pravic industrijske lastnine UM.

Vse obrazce za prijavo izumov na UM pregledajo strokovnjaki Pisarne za prenos tehnologij UM. UM najkasneje v treh mesecih od prejema obrazca izumitelja obvesti, ali bo razkriti izum prevzela. Rektor UM odločitev sprejme na podlagi mnenja komisije, ki jo sestavljajo predstavnik članice UM, s katero je izumitelj sodeloval pri ustvarjanju izuma, predstavnik UM, ki predstavlja znanstveno disciplino, s katere je izum, in predstavnik Pisarne za prenos tehnologij UM.

Pisarna za prenos tehnologij UM si bo po svojih najboljših močeh prizadevala poiskati ustrezne partnerje za nadaljnji razvoj in komercializacijo prevzetih izumov. Vsi dohodki, ki bodo nastali pri gospodarskem izkoriščanju prevzetih izumov, se delijo v skladu s pogodbo, ki jo UM sklene s študenti ali zunanjimi sodelavci. Zaradi potrebe navajanja izumiteljev na morebitnih patentnih prijavah in za zagotovitev pravične delitve dohodkov od gospodarskega izkoriščanja izumov je potrebno v obrazcu navesti vse osebe, ki so na kakršenkoli način prispevale k nastanku izuma.

Izpolnitev tega zaupnega obrazca je prvi korak k prevzemu, zaščiti in komercializaciji vašega izuma, zato vas prosimo, da dosledno odgovorite na vsa vprašanja. Pomanjkljivosti in nedoslednosti pri izpolnjevanju obrazca namreč vodijo k dopolnitvam in dodatnim pojasnilom, h katerim vas bodo dolžni pozvati sodelavci s Pisarne za prenos tehnologij UM. Slednje pa tudi upočasnjuje proces komercializacije vašega izuma in zakasni pričetek prejemanja dohodkov od komercializacije. V primeru nejasnosti ali težav pri izpolnjevanju obrazca vam zato priporočamo, da se po pomoč obrnete na strokovnjake Pisarne za prenos tehnologij UM.

Vsakršna komunikacija med vami in strokovnim osebjem UM in Pisarne za prenos tehnologij UM je zaupne narave, saj so vse osebe, ki bodo v postopku presoje prevzema izuma na UM izvedele za izum, le-tega po službeni dolžnosti dolžne zadržati v tajnosti oziroma tega vedenja ne smejo izkoristiti in tudi ne razkriti brez izrecnega pisnega soglasja vseh izumiteljev in UM. Za potrebe razkrivanja izumov tretjim osebam zato priporočamo uporabo sporazuma o nerazkrivanju informacij. Za pomoč pri pripravi le-tega se lahko obrnete na strokovnjake Pisarne za prenos tehnologij UM.

Za vse dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem obrazca se lahko obrnete na Pisarno za prenos tehnologij UM, TehnoCenter UM, bodisi po telefonu na +386 2 2355 344, po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali nas obiščite na Krekovi ulici 2 v Mariboru (1. nadstropje).